<< Takaisin

Rekisteriseloste, tietosuoja ja käyttöehdot

Rekisteriseloste:
Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun ja Hyvien Tekojen Verkkokaupan lahjoittaja- ja asiakasrekisteri (päivitetty 26.2.2017)

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


Rekisterinpitäjä
Kirkkopalvelut ry
Kotimaanapu
Hyvien Tekojen Verkkokauppa
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää
Y-tunnus: 0215281-7

Rekisteristä vastaava henkilö/yhteyshenkilö
Tietohallintojohtaja, CIO Jukka Repo
puh. 040 1407457
jukka.repo@kirkkopalvelut.fi

Rekisterin nimi
Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun ja Hyvien Tekojen Verkkokaupan lahjoittaja- ja asiakasrekisteri.

Rekisterin ja henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun ja Hyvien Tekojen Verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisterin tietoja käytetään omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Lahjoittajalla/asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.

Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamisen edellyttämillä tavoilla henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- sähköpostiosoite
- postiosoite
- puhelinnumero
- lahjoittaja/asiakasnumero
- lahjoitukset/ostotapahtumat

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) lahjoittaja/asiakas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi
2) lahjoittaja/asiakas lahjoittaa rahaa sivustoilla esillä olevilla tavoilla tai
3) lahjoittaja/asiakas tilaa tuotteita

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta Kirkkopalvelut ry:n Kotimaanavun ja Hyvien Tekojen Verkkokaupan ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Rekisteröity voi toteuttaa edellä mainittuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään kirjallisesti edellä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. ATK -pohjainen järjestelmä sijaitsee suojatussa verkossa. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.


Tämä rekisteriseloste on nähtävissä Kirkkopalvelut ry:n toimipisteessä edellä mainitussa osoitteessa.

Tietosuoja:

Kotimaanapu.fi -verkkopalvelun tietosuojalauseke 11.3.2015
1. Yleistä tietosuojalausekkeesta
Kirkkopalvelut ry (jäljempänä 'Palvelun tuottaja') on sitoutunut suojaamaan ylläpitämänsä kotimaanapu.fi -verkkopalvelun (jäljempänä 'Palvelu') käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten, sellaisina kuin ne kulloinkin Palvelun tuottajaa velvoittavat, mukaisesti.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä (jäljempänä 'Käyttäjä') hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen sisältämät ehdot (jäljempänä 'Ehdot'). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehtoja, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

2. Kerättävät tiedot
Palvelun tuottaja kerää Käyttäjästä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Ehtojen kohdassa 4 kuvattujen käsittelytarkoitusten kannalta. Käyttäjästä kerättäviin tietoihin kuuluvat:

Käyttäjän henkilötiedot:

yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
käyttäjätilin edellyttämät rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen Käyttäjän yksilöivä tunnus
väestöryhmään liittyvät tiedot kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
Käyttäjän ja Palvelun tarjoajan välinen kommunikaatio kuten yhteydenotot, palautteet ja pyynnöt
nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
luvat, suostumukset ja valtuutukset
kiellot
muut Käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot

tunnistetun Käyttäjän palvelun Käyttöön liittyvät tiedot kuten Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot kuten Käyttäjän selailema sivu, sivu, jolta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, päätelaitteen malli, yksilöllinen laite- tai evästetunniste, kommunikaatiokavana (pöytäkone, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
Kaikki muu tieto, jonka Käyttäjä syöttää tai lataa Palveluun (esim. tiedot, jotka Käyttäjä syöttää verkkokaavakkeeseen tai valokuva, jonka Käyttäjä lataa Palveluun)
Palvelun tuottaja tallentaa markkinointirekisteriin tiedot
Käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä
yhden Käyttäjään liitettävän tunnistetiedon
vapaaehtoistehtävä- ja lahjoittamishistorian sekä
yhteystiedot yhteydenottoa varten
3. Kerättävien tietojen lähteet
Käyttäjästä kerättävien henkilötietojen pääasialliset lähteet ovat

Käyttäjän itse Palveluun rekisteröitymisen tai käyttäjäprofiilin päivittämisen yhteydessä antamat tiedot
näissä Ehdoissa kuvattujen tekniikoiden kautta saadut tiedot Palvelun käyttämisestä
Palvelun tuottaja kerää lisäksi tietoja Palvelun asiakkaina toimivien seurakuntien, seurakuntayhtymien sekä muiden Palvelun asiakkaiden rekistereistä, edellyttäen, että näillä on oikeus tietojen luovuttamiseen, sekä julkisista rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.
4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus
Palvelun tuottaja kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka voidaan jaotella seuraavasti:

Palvelun hallinta, toiminta, ylläpito ja parantaminen
Palvelun sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja yksilöiminen
kysymyksiin vastaaminen ja pyyntöjen toteuttaminen
muu viestintä Käyttäjän kanssa
Palvelun tuottajan laillisten velvollisuuksien täyttäminen
muut Käyttäjän valtuuttamat tarkoitukset
muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset käyttötarkoitukset
5. Henkilötietoja säilytys
Palvelun tuottaja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä kohdassa 4 yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen pitkään aikaan, tyypillisesti 12 kuukauteen, Käyttäjää koskevat henkilötiedot pääasiassa poistetaan, siirretään pysyvään arkistorekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei Käyttäjä ole enää niistä tunnistettavissa.

Palvelujen julkisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille, jää edellä mainitusta huolimatta näkyville Käyttäjän julkaisemia itseään koskevia tietoja.

Palvelun tuottaja säilyttää lisäksi henkilötietoja siten kuin voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja käsittelevät lähtökohtaisesti Palvelun tuottajan työntekijät.

Mikäli Palvelun tuottaja on ulkoistanut henkilötietojen käsittely kolmannelle taholle, Palvelun tuottaja varmistaa sopimuksellisin järjestelyin, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Henkilötietoja ei ole tarkoitus siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja tultaisiin myöhemmin siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Palvelun tuottaja huolehtii henkilötietojen riittävän suojan tasosta muun ohella lainsäädännön edellyttämillä sopimuksellisilla takeilla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen luovuttaminen
Palvelun tuottaja ei myy, vuokraa tai luovuta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille tahoille muissa kuin jäljempänä tässä kohdassa 7 mainituissa tilanteissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle taholle, mikäli Käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvan Palvelun tuottajaa velvoittavan määräyksen johdosta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, jolloin tiedot muutetaan siten, ettei Käyttäjä ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palveluun liittyvän liiketoiminnan uudelleen järjestelyn kuten liiketoimintakaupan, sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä tällaisen uudelleen järjestelyn osapuolelle tai tämän neuvonantajille.

8. Henkilötietojen suojaaminen
Palvelun tuottaja käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Vaikka Palvelun tuottaja tekee parhaansa suojellakseen henkilötietoja mahdollisilta riskeiltä ja paljastumisilta, täydellistä tietoturvaa on verkkoympäristössä mahdotonta luoda. Siksi Käyttäjän ei tulisi paljastaa Palvelussa mitään sellaista tietoa, mikä on erityisen arkaluonteista tai mitä ei erityisesti vaadita kyseisessä yhteydessä.

9. Evästeiden käyttö
Evästeet ('cookies') ovat pieniä selaimen Käyttäjän päätelaitteelle tallentamia tiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen tunnisteen, joka avulla Palvelun tuottaja voi tunnistaa Käyttäjän ja laskea Palvelussa vierailleet selaimet.

Palvelun tuottaja voi kerätä Käyttäjän päätelaitetta ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja evästeiden ja muiden tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston hyödyntämisen, avulla.

10. Kolmansien tahojen tiedonkeruu
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Palveluun liittyviä Palvelun ulkopuolia tahoja kuten mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia sekä niin sanottujen yhteisöliitännäisten, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n tarjoamien liitännäispalvelujen, tarjoajia.

Koska edellä mainittujen kolmansien osapuolten palvelut perustuvat, niiltä osin kuin niitä kulloinkin tarjotaan tai hyödynnetään Palvelun yhteydessä, tiedonsiirtoon Palvelun ja kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun välillä, on mahdollista, että tällainen kolmas osapuoli pystyy keräämään tietoa Käyttäjästä muun ohella asentamalla evästeitä Käyttäjän päätelaitteelle.

Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan sopimusjärjestelyin varmistumaan siitä, että tällaiset kolmannet tahot noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet
Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä asiakaspalvelu@kotimaanapu.fi.

Tietojen tarkastaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä vaatia käsittelyn kannalta virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä ilmoittamalla siitä asiakaspalvelu@kotimaanapu.fi.

Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

12. Tietosuojalausekkeen muuttaminen
Palvelun tuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua, mistä voi aiheutua muutostarpeita koskien näitä Ehtoja. Muutostarpeita voi nousta myös lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä.

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Palvelun tuottaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan säännöllisesti Ehtojen sisältöön.

Palvelun käytön jatkaminen uusien Ehtojen julkaisun jälkeen katsotaan muutettujen Ehtojen hyväksymiseksi.

13. Yhteydenotot
Pyydämme Käyttäjää ensisijaisesti osoittamaan näihin ehtoihin liittyvät yhteydenotot seuraavalla henkilötietoasioiden yhteyshenkilölle Ilkka Kalmanlehto asiakaspalvelu@kotimaanapu.fi 0503309308.

Käyttäjä voi toimittaa näihin ehtoihin liittyvän yhteydenoton myös osoitteeseen

Kirkkopalvelu ry
Tietosuoja
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää

Käyttöehdot:

Kotimaanapu.fi -verkkopalvelun käyttöehdot
1. Yleistä palvelusta ja ehdoista
Näitä ehtoja (jäljempänä 'Ehdot') sovelletaan Kirkkopalvelut ry:n (jäljempänä 'Palvelun tuottaja') ylläpitämän kotimaanapu.fi -verkkopalvelun (jäljempänä 'Palvelu') käyttöön. Ehtoja sovelletaan Palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjän (jäljempänä 'Käyttäjä') väliseen suhteeseen siitä riippumatta, millä päätelaitteella Käyttäjä Palvelua käyttää.
Palvelun tarkoituksena on luoda kohtaamispaikka avun tarpeessa olevien ja apua tarjoavien välille sekä tukea sitä, että nämä löytäisivät toisensa mahdollisimman hyvin.
Mahdollinen avun antamista koskeva suhde syntyy aina suoraan avun antajan ja avun saajan välille. Palvelun tuottaja ei ole osapuolena tällaisessa Palvelun kautta mahdollisesti syntyvässä suhteessa eikä Palvelun tuottaja välitä auttajia, apua tai mitään muutakaan suoritusta.
Palvelun tuottaja ylläpitää avun tarpeessa olevista ja apua tarjoavista Palvelun käyttäjistä tietokantaa, jonka avulla Palvelun tuottaja pyrkii kohdistamaan avunpyyntöjä ja avun tarjoamisia niihin parhaiten soveltuville Palvelun käyttäjille.
Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun tuottamiseen, mutta se ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, virheettömyyttä tai saatavuutta.
Palvelu annetaan Käyttäjän käyttöön sellaisena kuin se kulloinkin on. Palvelun tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai muuttaa Palvelu tai Palvelun osia maksullisiksi taikka lopettaa Palvelu kokonaan tai osittain. Palvelun tuottajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle. Mikäli Palvelun tarjoamisen lopettaminen ei johdu Käyttäjän näiden ehtojen vastaisesta menettelystä ja Käyttäjä on suorittanut Palvelusta etukäteen maksuja, palauttaa Palvelun tuottaja tällöin Käyttäjälle sen osan tämän etukäteen Palvelusta suorittamista maksuista, joiden osalta Käyttäjä ei ole saanut Palvelusta vastiketta.
2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet
Palvelun käyttö edellyttää selainta ja muita tietoliikenneyhteyden muodostamiseen tarvittavia ohjelmistoja ja laitteita, joiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista vastaa Käyttäjä.
Palvelun tuottaja pyrkii siihen, että Palvelu olisi käytettävissä yleisimpien selainten ajantasaisilla versioilla, mutta Palvelun tuottaja ei takaa, että Palvelu toimisi millään yksittäisellä selaimella tai selaimen versiolla taikka että Palvelu olisi yhteensopiva mihinkään selaimeen tarjottavan lisäosan kanssa.
Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjän Palvelun käyttämiseen käyttämien ohjelmistojen tai laitteiden toiminnasta aiheutuneista virheistä tai vahingoista eikä Palvelun tuottaja missään olosuhteissa vastaa mahdollista vahingoista, joita Käyttäjän tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille aiheutuu (mukaan lukien erilaiset tietoturvallisuusriskit kuten virukset ja tietovarkaudet).
3. Rekisteröityminen
Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.
Palvelussa voi olla julkisia osioita, joita on mahdollista käyttää ilman rekisteröitymistä. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös tällaisten julkisten osioiden käyttöön.
Rekisteröityneiden käyttäjien tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:
Käyttäjä ei saa antaa Palveluun totuudenvastaisia henkilötietoja tai luoda käyttäjätiliä muille henkilöille kuin itselleen, jollei Käyttäjällä ole toisen henkilön nimenomaista lupaa tilin luomiseksi.
Käyttäjä ei saa luoda useita henkilökohtaisia käyttäjätilejä.
Käyttäjä ei saa luoda uutta käyttäjätiliä ilman Palvelun tuottajan etukäteistä kirjallista lupaa, mikäli Palvelun tuottaja on poistanut Käyttäjän tilin käytöstä.
Palvelua saavat käyttää vain vähintään 15-vuotiaat henkilöt, joiden oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Tuomitut seksuaalirikolliset eivät saa käyttää Palvelua.
Käyttäjän yhteystietojen tulee olla oikeita ja ajantasaisia.
Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa, muuttaa tai ottaa haltuun Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus, jos Palvelun tuottaja katsoo sen olevan epäasianmukainen (esimerkiksi tilanteessa, jossa tavaramerkin omistaja valittaa käyttäjänimestä, joka ei liity läheisesti käyttäjän oikeaan nimeen).
4. Oikeudet
Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain sekä tekijänoikeuksia ja niiden läheisoikeuksia suojaavien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
Palvelun tuottaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön.
Oikeudet Palvelun tuottamisessa käytettyihin tietokoneohjelmiin ovat tietokoneohjelmien lisenssinhaltijoilla.
Palvelun tuottaja antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua näiden ehtojen sekä näissä ehdoissa määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti.
Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua kaupalliseen tarkoitukseen kuten mainontaan. Käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista Palvelun sisältöä toisessa verkkopalvelussa tai muussa viestintävälineessä ilman Palvelun tuottajan etukäteistä kirjallista suostumusta.
Kaikki Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot ja sisältö ovat Käyttäjän tai muun oikeudet aineistoon omistavan tahon omaisuutta. Käyttäjän syöttäessä tietoja tai muuta sisältöä Palveluun:
Käyttäjä antaa Palvelun tuottajalle tekijänoikeussuojan alaisen sisällön, kuten kirjalliset tekstit, kuvat ja videot (jäljempänä 'tekijänoikeussisältö'), osalta seuraavat nimenomaiset luvat: ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan, maksuttoman, maailmanlaajuisen luvan (jäljempänä 'tekijänoikeuslupa') käyttää mitä tahansa Palvelussa julkaistua tekijänoikeussisältöä.
Käyttäjä antaa Palvelun tuottajalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta tekijänoikeussisältöä tai muuta Käyttäjän Palveluun syöttämää aineistoa.
Poistaa Palvelusta minkä tahansa Käyttäjän syöttämän sisällön, jonka osalta on esitetty väite mahdollisesta tekijänoikeuksien, muiden immateriaalioikeuksien tai muiden kolmansien oikeuksien loukkauksesta taikka jonka Palvelun tuottaja muutoin katsoo sopimattomaksi taikka ristiriitaiseksi Palvelun tarkoituksen kanssa.
Käyttäjä antaa Palvelun tuottajalle oikeuden hyödyntää Palveluun liittyvää palautetta ja kehittämisehdotuksia ilman velvollisuutta suorittaa tällaisesta käytöstä korvauksia Käyttäjälle.
5. Vastuu käyttäjätunnuksista
Käyttäjä vastaa hänelle luovutetun käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta ja sitoutuu olemaan luovuttamatta niitä millekään kolmannelle taholle.
Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa käyttäjätunnuksen tai salasanan katoamisesta tai epäillystä paljastumisesta kolmannelle taholle sähköpostitse osoitteeseen info@vapaaehtoistyo.fi.
Käyttäjä vastaa hänen käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta käytöstä, mukaan lukien kaikki niiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ja vahingot, joita aiheutuu siihen asti, kunnes Käyttäjä on tehnyt edellä mainitun ilmoituksen Palvelun tuottajalle ja Palvelun tuottaja on ilmoittanut vastaanottaneensa Käyttäjän ilmoituksen.
6. Vastuu sisällöstä
Palvelun tuottajan tuottama sisältö
Palvelun tuottaja vastaa itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.
Palvelun tuottaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai Palvelua muuten hyödyntäen toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.
Käyttäjän tuottama sisältö
Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjän Palveluun syöttämästä materiaalista tai muiden palveluntarjoajien palveluista tai niiden sisällöstä, tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista siinäkään tapauksessa, että näihin materiaaleihin on pääsy Palveluun sisältyvän linkin kautta tai muutoin Palvelua hyödyntäen.
Palvelun Käyttäjä vastaa Palveluun syöttämänsä tai muutoin Palvelua hyödyntäen muille verkon käyttäjille jakamansa aineiston sisällöstä ja siitä, ettei tällaisen materiaalin käyttö Palvelun yhteydessä loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- tai muita suojattuja oikeuksia taikka ole näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista taikka aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelun tuottajalle, Palvelulle taikka kolmansille tahoille. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus luovuttaa Palvelun tuottajalle kohdan 4 mukaiset oikeudet Palveluun syöttämäänsä aineistoon.
Mikäli Käyttäjä syöttää Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjän tulee erityisesti varmistua siitä, että Käyttäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet tällaiseen materiaaliin, mukaan lukien tekijänoikeus sekä oikeus materiaalin muokkaamiseen, edelleen luovuttamiseen ja julkaisemiseen. Yleensä tämä edellyttää sitä, että Käyttäjä on itse kuvannut materiaalin ja että hänellä on julkaisulupa kaikilta materiaalissa esiintyviltä luonnollista henkilöitä, alaikäisten osalta näiden huoltajalta.
Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palvelun tuottajalle kaikki vahingot, joita Palvelun tuottajalle mahdollisesti aiheutuu sen johdosta, että Käyttäjän Palvelun yhteydessä käyttämä aineisto ei ole ollut näiden Ehtojen mukaista.
Epäily immateriaalioikeuksien loukkauksista
Mikäli Käyttäjä havaitsee Palvelussa aineistoa, joka saattaa loukata Käyttäjän tai kolmannen tahon tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia, Käyttäjää pyydetään viipymättä ilmoittamaan tästä seuraavaa palvelua käyttäen asiakaspalvelu@kotimaanapu.fi.
7. Henkilötietojen käyttö
Palvelun tuottaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun [rekisteriselosteen] ja [tietosuojalausekkeen] sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
8. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö
Palvelussa käytetään evästeitä sekä muita Palvelun käyttöä seuraavia tekniikoita [tietosuojalausekkeessa] tarkemmin kuvatuin tavoin. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön keskeisenä tarkoituksena on Palvelun kehittäminen, Käyttäjän Palvelun käytöstä saaman kokemuksen parantaminen sekä Palvelun käytön tilastointi.
Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä antaa Palvelun tuottajalle suostumuksen evästeiden ja muiden vastaavien Palvelun käyttöä seuraavien tekniikoiden käyttöön edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
9. Käyttökatkot
Palvelun tuottaja pyrkii siihen, että Palvelu olisi käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden, mutta Palvelun tuottaja ei takaa, että Palvelu olisi aina käytettävissä.
Palvelussa tulee olemaan käyttökatkoja, jotka voivat aiheutua suunnitellusta tai suunnittelemattomasta huoltotarpeesta, liiallisesta kuormituksesta tai muusta syystä kuten verkkohyökkäyksestä. Palvelun tuottaja pyrkii tiedottamaan pitkäkestoisista käyttökatkoksista Käyttäjälle.
Mikäli Palveluun liittyvän Käyttäjälle maksullisen aikaperusteisen palvelun, jossa käyttäjän suorittama maksu antaa Käyttäjälle tietyn määräaikaisen käyttöoikeuden Palveluun, yksittäinen Palvelun käyttökatkos ylittää 24 tuntia tai mikäli tällaisen palvelun yhteenlasketut kuukausittaiset käyttökatkot ylittävät 96 tuntia, Palvelun tuottaja pidentää Käyttäjän käyttöoikeutta edellä mainittujen käyttökatkojen kestoa vastaavasti. Palvelun tuottajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Palvelun käyttökatkoksista.
10. Palvelun käyttöä koskevat rajoitukset
Palvelun Käyttäjä ei saa:
julkaista luvatonta kaupallista viestintää (esimerkiksi roskapostia);
kerätä käyttäjien tietoja tai sisältöä tai muulla tavoin käytä Palvelua automaattisilla apuvälineillä (esimerkiksi keräys-botit, robotit, hakuagentit tai keräimet);
harjoittaa verkostomarkkinointia, kuten pyramidimarkkinointia, palvelussa;
ladata palveluun viruksia tai muuta haitallista ohjelmistokoodia;
yrittää hankkia toisten käyttäjien kirjautumistietoja tai käyttää toiselle henkilölle kuuluvaa käyttäjätiliä;
kiusata, uhkalla tai ahdistella toisia käyttäjiä;
julkaista sisältöä, joka on vihapuhetta tai luonteeltaan uhkaavaa, pornografista tai muutoin hyvän tavan vastaista tai epäkohteliasta toisia käyttäjiä kohtaan tai joka yllyttää väkivaltaan tai vihaan taikka joka sisältää alastomuutta tai väkivaltaa;
käyttää Palvelua laittomaan, harhaanjohtavaan, vihamieliseen tai syrjivään toimintaan;
harjoittaa toimintaa, joka voi estää, ylikuormittaa tai haitata Palvelun toimintaa tai ulkoasua, esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä tai sivun toteutukseen tai muihin palvelun toimintoihin puuttuvaa toimintaa;
edesauttaa tai rohkaista näiden Ehtojen vastaista toimintaa;
muokata, luoda jälkiperäisteoksia, purkaa tai muuten yrittää purkaa Palveluun liittyvän ohjelmiston lähdekoodia.
11. Muutokset ehtoihin ja maksuihin
Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, Palveluun liittyviä käytäntöjä sekä Palvelun käytöstä perittävien maksujen määräytymisperusteita sekä suuruuksia.
Vähäisistä ehtojen, käytäntöjen ja maksujen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelussa.
Merkittävistä ehtojen, käytäntöjen ja maksujen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelussa ja sähköpostitse, minkä lisäksi Käyttäjälle varataan tilaisuus lukea muuttuneet ehdot, käytännöt ja maksut Palvelussa ennen Palvelun käytön jatkamista. Palvelun käytön jatkaminen muutosilmoituksen jälkeen katsotaan muuttuneiden ehtojen, käytäntöjen ja maksujen hyväksymiseksi.
12. Purkaminen
Palvelun tuottajalla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen Käyttäjälle, jos Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai niiden henkeä tai aiheuttaa vaaran oikeudellisten seuraamusten kohdistumisesta Palvelun tuottajaan tai muihin käyttäjiin.
Palvelun tuottaja ilmoittaa Palvelun lopettamisesta sähköpostitse tai Palvelussa, kun Käyttäjä yrittää seuraavan kerran käyttää käyttäjätiliään. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa käyttäjätilin tai lopettaa Palvelun käytön milloin tahansa.
Käyttäjän Palvelusta mahdollisesti suorittamia maksuja ei palauteta.
13. Riitaisuudet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan lainvalintasääntöjä.
Kaikki tähän sopimukseen perustuvat riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.
Jos jokin osapuoli esittää vaatimuksen Palvelun tuottajaa vastaan Käyttäjän Palvelussa julkaiseman sisällön tai muun Käyttäjän Palveluun liittyvän toimintanne perusteella, Käyttäjä sitoutuu hyvittämään Palvelun tuottajalle kaikki vahingot, menetykset ja kustannukset (mukaan luettuna kohtuulliset oikeudelliset palkkiot ja kustannukset), joka liittyy tällaiseen vaatimukseen.
Vaikka Palvelun tuottaja laatii Käyttäjien toimintaa koskevat säännöt, Palvelun tuottaja ei valvo tai ohjaa Käyttäjien toimintaa Palvelussa eikä Palvelun tuottaja ole vastuussa tiedoista tai sisällöistä, joita Käyttäjät julkaisevat tai jakavat palvelussa. Palvelun tuottaja ei vastaa loukkaavasta, sopimattomasta, säädyttömästä, laittomasta tai muuten paheksuttavasta sisällöstä, jota Palvelussa saattaa esiintyä. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelun käyttäjien käyttäytymisestä verkossa tai muualla.
Palvelun tuottaja pyrkii siihen, että Palvelu olisi mahdollisimman toimiva ja turvallinen, mutta tästä huolimatta Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu annetaan Käyttäjän käyttöön sellaisena kuin se kulloinkin on, eikä Palvelun tuottaja voi taata palvelun olevan aina virheetön, toimiva tai käytettävissä. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelun käyttäjien tai minkään muunkaan kolmannen osapuolen toiminnasta eikä näiden Palvelussa julkaisemasta sisällöstä tai tiedoista. Palvelun Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämästä Palvelun tuottajaa tai sen henkilöstöä kohtaan mitään vaatimuksia, jotka liittyvät Käyttäjän ja toisen käyttäjän tai Palveluun liittyvän kolmannen osapuolen välisiin vaatimuksiin. Palvelun tuottaja ei vastaa mistään välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta liikevaihdon, tuotannon, käyttöhyödyn, tietojen tai muusta sopimuksesta aiheutuvat menetykset. Palvelun tuottajan yhteenlaskettu enimmäisvastuu on kaikissa tilanteissa rajoitettu enintään 100 euroon. Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta niiltä osin kuin ne mahdollisesti katsotaan pakottavan lainsäädännön vastaisiksi, jolloin Palvelun tuottajan vastuu on rajoitettu pakottavan lainsäädännön mahdollistamaan vähimmäismäärään.
14. Muuta
Palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näihin kolmansien osapuolten palveluihin ja verkkosivuihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.
Ehdot muodostavat koko sopimuksen Käyttäjän ja Palvelun tuottajan välillä koskien Palvelun käyttöä ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset.
Jos jokin Ehtojen yksittäinen kohta todetaan pätemättömäksi, jäävät Ehtojen muut kohdat muuttumattomina voimaan.
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näihin Ehtoihin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan millekään kolmannelle taholle ilman Palvelun tuottajan etukäteistä kirjallista suostumusta.
Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää kaikki näiden Ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet fuusion, yrityskaupan tai omaisuuden myymisen yhteydessä tai lain nojalla tai muutoin.
Mikään näissä Ehdoissa ei estä Palvelun tuottajaa noudattamasta lakia tai viranomaisten määräyksiä.
Mikään näiden Ehtojen määräyksistä ei ole sopimus kolmannen osapuolen hyväksi.
Palvelun tuottaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti ja kirjallisesti myönnetty Käyttäjälle.
Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä.