Tasapainotesti

Yhteisvastuu.fi ja Kotimaanapu.fi palveluiden lahjoittaja- ja markkinointirekisterien pitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry.

Kirkkopalvelut ry käyttää rekisteritietoja asiakaspalveluun sekä asiakkuuksien ja muun asiayhteyteen liittyvien suhteiden hoitamiseen ja analysointiin, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin.

Tasapainotestillä arvioimme, voimmeko käyttää oikeutettua etua perusteena markkinoinnin ja asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaiselle henkilötietojen käsittelylle. Kävimme testissä läpi kaikki testin kuusi vaihetta. Teemme testin uudelleen, mikäli käsittelyn tarkoitus, luonne tai asiayhteys muuttuvat.

Rekisterin pitäjä / Käsittelijä : Kirkkopalvelut Ry

Rekisteröity: Lahjoittaja tai Yhteisvastuun / Kotimaanavun kyselyihin vastannut, vetoomuksiin osallistunut, uutiskirjeen tilannut tai muihin vastaaviin osallistunut hyväntekeväisyydestä kiinnostunut henkilö tai yhteisö.

Asiakasrekisterimme henkilö

Varainhankkijana hyväntekeväisyyskohteisiin toimimme rekisterin pitäjänä sekä käsittelijänä vastuullisesti lakia ja säännöksiä noudattaen. Autettavamme ovat pääsääntöisesti yksityishenkilöitä ja perheitä. Lahjoittajarekisterimme jäsenet ovat yksityisiä henkilöitä sekä yrityksiä. Yleishyödyllisenä toimijana arvioimme, että rekisterin pitäjä ja rekisteröity ovat valta-asemassaan tasavertaiset.

1. Onko oikeutettu etu sopivin käsittelyperuste?

Kirkkopalvelut Ry käsittelee henkilötietoja yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi ja toimii oikeutetun etunsa puitteissa niin kauan kun sillä ei ole vaikutusta tietojen käsittelyn kohteena olevan henkilön perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Jos henkilön oikeudet ohittavat yrityksen edut, henkilötietoja ei käsitellä.

2. Täyttyvätkö perusvaatimukset?

Kyllä. Oikeutettu etu on lainmukainen (soveltaa EU:n tietosuoja-asetusta). Oikeutetun edun käyttäminen on selkeästi tuotu esille markkinoinnin tietosuojaselosteessamme, joka koskee asiakas- ja markkinointirekistereitämme. Tietosuojaseloste on esillä verkkosivuillamme, jotta muut voivat arvioida sen tasapainoa suhteessa rekisteröidyn etuihin ja oikeuksia voidaan arvioida.  Oikeutetun edun käyttäminen edustaa todellista ja välitöntä tarvetta kuten yleishyödyllisen toiminnan ylläpitämistä ja kasvua sekä heikommassa asemassa olevien auttamisen positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Etu ei ole spekulatiivinen.

3. Onko henkilötietojen käsittely tarpeen edun saavuttamiseksi?

Kyllä. Arvioimme, voisiko samaan lopputulokseen päästä sellaisilla keinoilla, joilla rekisteröidyn yksityisyyteen puututaan vähemmän. Oikeutettu etu on yhä hyväntekeväisyystoimintamme markkinointiin sopiva käsittelyperuste niissä tapauksissa, joissa emme voi vedota muihin esitettyihin käsittelyperusteisiin.

4. Syrjäyttääkö etu todella rekisteröidyn edut ja oikeudet?

Ei. Arvioimme henkilötietojen tosiasiallista vaikutusta. Tietosuojaselosteessamme on kuvattuna, minkä luonteisista henkilötiedoista on kyse, miten henkilötietoja käsitellään, miten käsittelytoimenpiteet vaikuttavat rekisteröityyn ja millaisia oikeuksia hänellä on.
Markkinointitarkoituksiin kerätyt lahjoitustiedot eivät ole luonteeltaan arkaluontoisia. Arvioimme, että niiden käsittelyn seuraukset eivät ole kielteisiä.  IT-inframme on suojattu. Aikeissamme ei ole käsitellä lasten henkilötietoja. Rekisteröidyt eivät myöskään muulla tavalla ole haavoittuvassa asemassa.

5. Varmista tietosuojan lisätakeet

Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei tietoja käytetä rekisteröityä koskeviin päätöksiin tai muihin tarkoituksiin, toteutetaan niin, että asiakasrekisterit on eriytetty liiketoiminnoittain.  Markkinoinnissa käytetyt rekisterijärjestelmät ja ohjelmat noudattavat EU:n tietosuoja-asetusta toiminnassaan.

6. Osoita toiminnan lainmukaisuus ja varmista avoimuus