Oma Aika -lehti ja Kotimaanapu keräävät varoja koronakriisin keskellä

Oma Aika -lehti haluaa olla auttamassa suomalaisia kriisin keskellä, muutoinkin kun tarjoamalla laadukasta luettavaa ja ajanvietettä kotioloihin.

Oma Ai­ka -aikakusilehti lah­joit­taa kai­kis­ta 17.4.-13.5. tu­le­vis­ta ti­lauk­sis­ta 5 € Ko­ti­maa­na­vul­le. Ti­laa­mal­la leh­den lah­joi­tat hy­vän­te­ke­väi­syy­teen ja saat it­sel­le­si lu­ke­mis­ta pit­käk­si ai­kaa. Ti­laus­si­vul­le pää­set täs­tä lin­kis­tä.

Mil­lai­nen on Oma Ai­ka?

Oma Ai­ka on elä­män­ma­kui­nen, ih­mis­tä lä­hel­lä ole­va ai­ka­kaus­leh­ti. Leh­ti seu­raa ak­tii­vi­ses­ti ai­kaa: sen il­mi­öi­tä, ih­mi­siä ja tren­de­jä. Sik­si ha­lu­am­me ol­la omal­ta osal­ta tu­ke­mas­sa suo­ma­lais­ten hy­vin­voin­tia kes­kel­lä krii­siä. Vain yh­des­sä ja hei­kom­pia aut­ta­mal­la sel­vi­äm­me täs­tä krii­sis­tä. Ko­ti­maa­na­pu va­li­koi­tui hy­vän­te­ke­väi­syys­lah­joi­tuk­sen koh­teek­si, kos­ka sitä kaut­ta voim­me aut­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ti suo­ma­lai­sia.

Lue lisää: Nevil Oy